ساختار پارچه

منظور از ساختار پارچه دسته بندی کلی انواع پارچه ها از نظر ساختار تشکیل دهنده می باشد

تماس سریع